Bakalárska práca

Stránka o bakalárskej práci

View project on GitHub

Vítajte

Nachádzate sa na stránke venovanej mojej bakalárskej práci.

Názov

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete kociek

Vedúci

RNDr. Peter Borovanský, PhD

Konzultant

RNDr. Dagmar Môťovská, PhD

Anotácia

Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

Cieľ

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Časový plán

 • do 31.10. 2019 - webová stránka o bakalárskej práci
 • v novembri 2019 - rozvrhnutie levelov a úloh v aplikácii
 • do 12.11. 2019 - časový plán bakalárskej práce
 • do 26.11. 2019 - zozbieranie zdrojov
 • do decembra 2019 - grafický návrh aplikácie
 • do januára 2020 - funkčný prototyp nejakej náročnejšej časti aplikácie
 • do januára 2020 - napísaná jedna kapitola bakalárskej práce
 • do februára 2020 - funkčné užívateľské prostredie
 • do marca 2020 - generovanie a solver úloh
 • do apríla 2020 - funkčná aplikácia
 • v apríli 2020 - testovanie so žiakmi a implementovanie nápadov a pripomienok

Zdroje

Denník

 1. týždeň - gradické rozhranie pre tretiu úroveň, algoritmus na vyhodnocovanie - návrh
 2. týždeň - doladzovanie algoritmu na vyhodnocovanie úloh tretej úrovne
 3. týždeň - grafické rozhranie pre prvú úroveň a vyhodnocovanie úloh pre prvú úroveň
 4. týždeň - generovanie úloh pre prvú a tretiu úroveň
 5. týždeň - druhá a štvrtá úloha komplet ( generovanie, UI, vyhodnocovanie), hlavné menu a reset levelov
 6. týždeň - úprava prvej a tretej úrovne - pridané limity pre použitie jednotlivých sietí + vizuálne upozornenie na neúspešný pokus
 7. týždeň - nahratie aplikácie na GooglePlay a úpravy aplikácie pre vytvorenie portable standalone exe
 8. týždeň - 2. kapitola - Návrh, zapracovanie úprav do aplikácie po testovaní, update na GooglePlay
 9. týždeň - 3. kapitola - Implementácia
 10. týždeň - zapracovanie pripomienok z testovaní - pridanie komponentov slúžiacich ako nápoveda k ovládaniu a cielu aplikácie
 11. týždeň - Písanie úvodu, záveru, abstraktov